Ποια είναι η διαδικασία σε περίπτωση που ζητήσω αναθεώρηση δασμών; Όλα όσα θα πρέπει να γνωρίζεις

by Alex Wang 2,639 views0

Είναι ένα ζήτημα που καίει όλους μας, ένα ζήτημα που μας απασχολεί, ιδίως σε περιπτώσεις που θεωρήσουμε την επιβολή δασμού στο δέμα μας παράλογη και που δεν συμφωνεί με την αξία που το αγοράσαμε. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις; Εμείς, επικοινωνήσαμε με τα ΕΛΤΑ και ζητήσαμε μια επίσημη απάντηση επί του θέματος. Αυτή ακολουθεί από κάτω.

Σε περίπτωση αιτήματος αναθεώρηση δασμών από τον παραλήπτη (το οποίο πρέπει να γίνεται γραπτώς από τον τελευταίο σε μορφή απλής αίτησης προς το αρμόδιο Γραφείο Εκτελωνισμού Ταχυδρομικών Αντικειμένων των ΕΛΤΑ (ΓΕΤΑ) με στοιχειοθετημένους τους λόγους για τους οποίους ζητείται αυτή), το αντικείμενο επιστρέφεται στο ΓΕΤΑ από το οποίο προήλθε (συνοδευόμενο από το αίτημα για αναθεώρηση), τίθεται στην κρίση των τελωνειακών υπαλλήλων/ελεγκτών του αρμόδιου Τελωνείου και αποφασίζεται η ακύρωση ή όχι της σχετικής διασάφησης εισαγωγής μετά από έλεγχο του περιεχομένου του.

35f785f1e24133a37392305404ac33b7_xl1

Εάν αποφασιστεί ακύρωση της αρχικής διασάφησης η διαδικασία ξεκινά από την αρχή. Οι νέες δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις προκύπτουν πλέον από επανεκτίμηση (εάν απαιτείται) της αξίας του περιεχομένου του ταχυδρομικού αντικειμένου ή από σχετικό παραστατικό το οποίο το συνοδεύει (π.χ. τιμολόγιο εάν υπάρχει ή έχει επισυναφθεί από τον αιτούντα) ή σύμφωνα με τις υποδείξεις των τελωνειακών υπαλλήλων ή από τα διορθωμένα στοιχεία σε περίπτωση λάθους στην αρχική καταχώρηση.

Σε περίπτωση που οι τελωνειακές αρχές δεν συμφωνούν στο να πραγματοποιηθεί αναθεώρηση, ο παραλήπτης ενημερώνεται προκειμένου να προχωρήσει σε διαδικασία αμφισβήτησης σύμφωνα με τις προβλεπόμενες για την περίπτωση αυτή διατάξεις του τελωνειακού κώδικα: «Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος αμφισβητεί την δασμολογική κατάταξη ή την δασμολογητέα αξία του εμπορεύματος, όπως διαμορφώνεται από το τελωνείο, η διαδικασία που ακολουθείται για την επίλυση της διαφοράς είναι αυτή που εφαρμόζεται σε κάθε ανάλογη περίπτωση αμφισβήτησης της κατάταξης ή της αξίας κατά την εισαγωγή εμπορευμάτων.

Ειδικότερα, συντάσσεται σχετική πράξη αμφισβήτησης στο σώμα της διασάφησης, κατά τα διαλαμβανόμενα στο Άρθρο 28 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, και το θέμα υποβάλλεται στην Πρωτοβάθμια Επιτροπή Τελωνειακών Αμφισβητήσεων (Π.Ε.Τ.Α.), ενώ, σε περίπτωση υποβολής ένστασης κατά της πρωτοβάθμιας απόφασης από τον ενδιαφερόμενο, το θέμα παραπέμπεται στην Ανωτάτη Επιτροπή Τελωνειακών Αμφισβητήσεων (Α.Ε.Τ.Α.) για οριστική διοικητική επίλυση.»